Starten met de aanpak

De Bouwdepot aanpak is ontwikkeld voor gemeenten. Ben jij een ambtenaar bij een geïnteresseerde gemeente? Werk je bij de afdeling Jeugd, Werk en Inkomen, Armoede en Schulden, of Wmo? En ben je op zoek naar het bieden van bestaanszekerheid van jongeren in kwetsbare positie? Hieronder zetten we de meest gestelde vragen uiteen.

DOELGROEP

Deelnemende jongeren behoren tot de doelgroep van het Bouwdepot wanneer:

– Ze ingeschreven staan of sterke binding hebben met de betrokken gemeente.

– Er sprake is van een onveilige, problematische leefsituatie, dan wel recente of dreigende dak- of thuisloosheid.

– Er sprake is van financiële stress waardoor de jongere verminderd mee kan doen in de maatschappij. 

– Ze niet kunnen rekenen op financiële steun vanuit ouder(s)/verzorgers.

-Er is sprake van meervoudige problematiek: naast financiële stress is er bijvoorbeeld sprake van fysieke en mentale klachten, jeugdtrauma’s, sociaal isolement, studieachterstand/dreigende uitval, recente of dreigende dak- en thuisloosheid.

– Ze in aanmerking komen voor of in begeleiding zijn bij een zorgorganisatie.

–  Ze sociaal-emotioneel in staat zijn om bij financiële rust een volgende stap te zetten.

– Ze geen uitkering (meer) ontvangen bij de start van het Bouwdepot-jaar.

Financiën

De Bouwdepots worden betaald vanuit gemeentelijke financiering door middel van subsidie.

De Bouwdepots worden via een lokale ANBI stichting aan de jongeren verstrekt.

De Bouwdepots zijn een schenking (gift). Dit betekent dat het ontvangen van het Bouwdepot niet behoort tot het zogeheten ‘toetsingsinkomen’ (verzamelinkomen) voor toeslagen als huur- en zorgtoeslag van de deelnemer of diens ouder(s)/verzorger(s).

Over het Bouwdepot hoeft geen schenkbelasting te worden betaald. Zie ook deze memo ‘schenken bij bestaansonzekerheid’.

Onderzoek

Het Bouwdepot is een lerende aanpak. We hebben inmiddels, samen met onderzoekers, veel ervaring opgedaan met eerdere lichtingen.

– Lees het onderzoeksrapport van DRIFT daarover hier.

– De conclusie uit het MKBA rapport: de aanpak is een kosteneffectieve interventie. De initiële investering is in circa 3 jaar terug te verdienen. Lees het rapport hier. 

– Bij het starten van het Bouwdepot in jouw gemeente is het mogelijk om onze onderzoekspartners te betrekken. 

Betrokken partijen

In de aanpak wordt er samengewerkt met lokale zorg- en welzijnsorganisaties die de jongeren gedurende het Bouwdepot-jaar begeleiden.
Een lokale uitvoerend projectleider coördineert het Bouwdepot.
Stichting het Bouwdepot ondersteunt en adviseert bij het opzetten en borgen van de aanpak.
Gemeente zorgt voor subsidie, intern draagvlak en borging.

Interesse in het opzetten van het Bouwdepot in jouw gemeente? Neem contact op voor een verkennend gesprek en mail naar info@hetbouwdepot.nl.