Beleidsplan

Stichting het Bouwdepot

Inhoudsopgave
1. Algemene gegevens
2. Maatschappelijk probleem en doelgroep
3. Missie, visie en doelstelling
4. Leidende principes
5. Activiteiten
6. Inkomstenbronnen
7. Beheer en bestedingsvermogen

1. Algemene gegevens

Statutaire naam : Het Bouwdepot
Organisatietype : Stichting
Opgericht : 21 juni 2021
KVK-nummer : 83127534
Fiscaal nummer (RSIN): 862740083
Bezoekadres : Volmarijnstraat 116
3021 XW Rotterdam
Website : www.hetbouwdepot.nl
E-mailadres : info@hetbouwdepot.nl
Werkgebied : sociaal – journalistiek – ontwerpers
Doelgroep : (thuisloze) jongeren in een kwetsbare positie/gemarginaliseerde positie
Dagelijkse leiding: Marleen van der Kolk & Manon van Hoeckel
Bestuur : De heer P. de Jong, partner bureau Aardoom & de Jong
De heer J. Jorba Bos, oprichter I CEO Faircasso
De heer J. Belon, partner bureau Afdeling Buitengewone Zaken
De heer F. Verleg, partner HLB Blömer accountants en adviseurs

2. Noodzaak van de aanpak het Bouwdepot

Het Bouwdepot is een lerende aanpak waarin de brede groep jongeren in de leeftijd van 18 tot 21 jaar die op de een of andere manier ‘kwetsbaar’ zijn en geen stabiele thuissituatie een jaar of langer een vast maandelijks inkomen van € 1.050 ontvangen om zelf te bouwen aan hun toekomst. Ze krijgen dit vanuit vertrouwen, zonder een tegenprestatie en met een persoonlijk begeleider. Ze stellen een persoonlijk bouwplan op en maken daarin afspraken met hun begeleider. Hoofddoel is om financiële rust te creëren voor de jongeren door voldoende inkomen en door hen te ondersteunen om zelf volgende stappen te zetten richting een zelfstandige toekomst. Het is leergeld voor jongeren die – door allerlei omstandigheden – een lange tijd in de overleefstand hebben gestaan (vaak met trauma’s tot gevolg) en beperkt geleerd hebben om te ‘leven’ en vaardigheden te ontwikkelen. Ze leren met het Bouwdepot eigen keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen, fouten te maken en daarvan te leren en vaak ook tijd te nemen voor een traumabehandeling nu er een jaar (of langer) financiële rust is.

2.2 Maatschappelijk probleem en urgentie

Volgens schattingen van het CBS zijn er in Nederland ruim twaalfduizend dak- en thuisloze jongeren (tussen 18 en 30 jaar oud). Die groep is sinds 2009 verdriedubbeld. Jongeren in een kwetsbare positie van 18 tot 21 jaar, die er om welke reden dan ook alleen voor staan en niet werken of studeren, ontvangen de jongerennorm van 255 euro bijstand per maand. De overheid gaat er namelijk van uit dat ouders financieel bijspringen door de onderhoudsplicht voor hun kinderen tot 21 jaar. Daarmee bouwen deze jongeren maandelijks een schuld op van gemiddeld 666 euro, zo berekende het Nibud. Een schuld die ze vaak niet meer kunnen wegwerken – naast de andere problemen die velen al hebben – en waardoor ‘een leven lang in de bijstand’ dichterbij komt dan een zelfstandige toekomst. Landelijk en lokaal is er behoefte aan preventieve praktijkoplossingen waarin jongeren uit jeugdzorg (jeugddetentie, jeugd ggz, ambulante jeugdzorg), de maatschappelijke opvang, jonge statushouders of jongeren die om andere redenen thuisloos zijn geraakt bestaanszekerheid te bieden. Om zo vanuit deze financiële rust hen tijd en ruimte te bieden te leren zelf weer aan het stuur van hun leven te komen, te werken aan herstel op weg naar werk of school of dagbesteding.

2.3 De doelgroep van het Bouwdepot

In algemene zin is de totale doelgroep alle jongeren 18 – 21 jaar die potentieel met bestaansonzekerheid in algemene zin en dak- en thuisloosheid in specifieke zin te maken krijgt (denk aan problemen op het vlak van schulden, onderwijs, huisvesting, verslaving en/of psychische problematiek). Het zijn de jongeren die zich op de een of andere manier in een marginale positie bevinden en die geen stabiele thuissituatie en een beperkt of schadelijk sociaal netwerk hebben. Om deze groep jongeren scherper af te bakenen richt de aanpak het Bouwdepot zich op drie primaire groepen:

1. Jongeren in de maatschappelijke opvang / beschermd wonen in de leeftijd 18-21 jaar (of daar net uit zijn gestroomd, maar nog wel begeleiding nodig hebben).
2. Jongeren met een verleden in de (jeugd)zorg/marginale situatie en die op hun 18e jaar om welke reden dan ook nog niet naar school of werk kunnen;
3. Dak- of thuisloos of dreigende thuisloosheid;
4. Jonge statushouders zonder bestaanszekerheid in de leeftijd 18-21 jaar.

Voorwaarde voor deelname aan Bouwdepot is dat jongeren inzicht hebben in hun eigen situatie en de motivatie om aan de toekomst te werken.

3. Missie, visie en doelstelling

Missie

Kennis- en expertisecentrum het Bouwdepot ontwerpt, faciliteert, vertelt en onderzoekt de transitie naar vertrouwen door de inzet van een jaar (of langer), ‘onvoorwaardelijk’ een vast bouwbudget van € 1.050 per maand als ‘leef- en leergeld’ voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 21 jaar in een kwetsbare positie. We initiëren en creëren een veilige ruimte voor lerende (lokale) gesprekken in de doorontwikkeling en borging van de aanpak het Bouwdepot.

Visie
Door de aanpak van het Bouwdepot kunnen in heel Nederland (thuisloze) jongeren met een zorgverleden en/of in een gemarginaliseerde kwetsbare positie een jaar (of langer) werken vanuit een stabiele financiële basis van € 1.050 per maand aan het op ‘orde brengen van hun leven’. Tegelijkertijd bouwen ze aan een beter toekomstperspectief waarbij zij zelf aan het roer staan. Het bouwdepot doorbreekt complexiteit, versnippering en institutionele drukte en keert de bewijslast en verantwoordelijkheid om: jongere is uitgangspunt. In plaats van procedure en probleem zijn persoon en perspectief uitgangspunt.

Doelen
In 2024 wil de Stichting het Bouwdepot uitgegroeid zijn tot het landelijke expertisecentrum voor ambtenaren bij gemeenten en Rijk, politici, zorgprofessionals en belangenbehartigers in de transitie naar vertrouwen met de inzet van ‘leergeld’ voor jongeren met een zorgverleden/in een gemarginaliseerde positie.
Om dit te realiseren is nodig dat:
1. We onze kennis delen en de verhalen van de jongeren en hun begeleiders in de pilots vertellen op onze website en in de vorm van podcast, gerichte campagnes en acties, opinie en media-aandacht.
2. We in samenwerking met DRIFT/Erasmus Universiteit en Hogeschool Utrecht, de lectoren Nadja Jungmann/Lia van Doorn onderzoek koppelen aan de lokale pilots en de uitkomsten uitdragen;
3. We aan de slag gaan met positieve beeldvorming en taal voor, tijdens en na een jaar een bouwdepot ism het beelddepot www.hetbeelddepot.nl;
4. We in de eerste fase met 1-4 gemeenten samen lokale pilots organiseren en ondersteunen en de resultaten en ervaringen delen;
5. We in samenwerking met de VNG en het Rijk opschalen naar meer gemeenten en naar het landelijke mbt de aanstaande bijstelling van de Participatiewet;
6. We een digitale toolkit ontwerpen en doorontwikkelen met een helpdesk zodat gemeenten zelf aan de slag kunnen met de voorbereidingen, ontwikkeling en uitvoering van de aanpak het Bouwdepot;
7. Lokale belanghebbenden meenemen de aanpak van Bouwen aan vertrouwen, de principes en de jongeren van het Bouwdepot.

Bovenstaande doelen worden in jaarplannen vertaald naar concrete en meetbare activiteiten.

4. Leidende principes

Jongeren ontvangen € 1.050 per, een jaar lang

We werken vanuit vertrouwen, in plaats van wantrouwen

Jongeren zijn in de regie, in plaats van slachtoffer van het systeem

De tegenprestatie van jongeren is leren leven en werken aan herstel

Het bouwbudget is leergeld, fouten maken mag

Bijverdienen mag

We hanteren een lerende aanpak met een delende houding; samen komen we tot nieuwe inzichten die we delen in de vorm van verhalen.

We werken aan nieuwe en positieve beeldvorming rondom de doelgroep

5. Activiteiten, jaarplan 2021- 2022

1. Opzetten, vormgeven & professionaliseren:
– Toolkits
– Lokaal draagvlak / verhaal creëren
– Positieve beeldvorming
2. Duurzaam financieringsmodel
-Opschaling extra pilots gemeenten
-Zoektocht naar correct fiscaal model voor leergeld

6. Inkomstenbronnen

Stichting het Bouwdepot heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. Deze inkomsten worden gegenereerd door subsidies, fondsen, donaties, schenkingen, erfstellingen of legaten

SUBSIDIES VAN GEMEENTEN
Stichting het Bouwdepot gaat samenwerkingen aan met gemeenten om aan de slag te gaan met de aanpak het Bouwdepot, het doen van onderzoek, inzet van haar kennis en expertise in de uitvoering van de aanpak en het vertellen van het verhaal lokaal en landelijk over de resultaten van de aanpak voor de jongeren en de begeleiders ondersteuners.

Eind 2021 is het streven dat er 2 gemeenten zijn aangesloten bij de aanpak van het Bouwdepot. De verwachting is dat er in 2022 een uitbreiding is naar 4-6 gemeenten en een verdere uitbreiding met meer jongeren met een Bouwdepot met de 4-6 samenwerkende gemeenten.

SUBSIDIES EN FONDSEN
Stichting het Bouwdepot maakt gebruik van extra subsidies en fondsen t.b.v. projecten die bijdragen aan de doelstelling en aan haar rol als landelijk kennis- en expertisecentrum.

De Stichting heeft van de gemeente Eindhoven een subsidie ontvangen voor 18 maanden t.b.v. de uitvoering van een pilot waarin 30 thuisloze jongeren een jaar lang een bouwdepot ontvangen en wetenschappelijk onderzoek.

De Stichting heeft van Stichting DOEN een subsidie ontvangen om te komen tot een duurzame aanpak.

Stichting het Bouwdepot heeft het aanvragen van subsidies en fondsen in eigen beheer.

7. Beheer en bestedingsvermogen

BELONINGSBELEID
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoedingen. Er zijn gemiddeld 4 tot 6 bijeenkomsten per jaar.

De Stichting heeft geen personeel in dienst en werkt met freelance ZZP-ers tbv de uitvoering van haar doelstellingen.

De ZZP-ers worden marktconform uitbetaald op freelance basis.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Het bestuur beheert het vermogen en wordt specifiek ondersteund door de kennis- en expertise van de penningmeester. De pennigmeester voert in eerste instantie een financiële administratie in een financieel boekhoudpakket. Later zal deze financiële administratie ondergebracht worden bij een administratiekantoor en/of een financiële sparring partner die bijvoorbeeld uit hoofde van maatschappelijk verantwoord ondernemen bereid is de administratie van de stichting op zich te nemen.

Deze administratie omvat:
– Inzicht in de baten en lasten en hoe deze zijn aangewend respectievelijk zijn besteed ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. Uit de administratie zal duidelijk blijken wat eventueel de beheerkosten zijn geweest;
– Aan het einde van het boekjaar wordt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester en het voltallige bestuur de boeken afgesloten. Uit de boeken dient te blijken dat niet meer vermogen aanhouden zal worden dan strikt noodzakelijk is voor (het voortzetten van) de activiteiten van de instelling;
– Uit de boeken worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de de balans en een staat van baten en lasten en een toelichting over het betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken. Na goedkeuring wordt een overzicht gepubliceerd op de website;
– Ieder boekjaar wordt de financiële administratie gecontroleerd door een externe accountant, indien noodzakelijk en/of vereist door bijvoorbeeld financiers;
– In algemene zin wordt de administratie ingericht conform de eisen van de Belastingdienst voor algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in de artikelen 1a en 1b van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 of een daarvoor in de plaats getreden regeling.Interviews

Hoe zorgen kleinschalige pilots voor grootschalige beleidsveranderingen? 

Onderzoeker Jonathan Berg vertelt over het Bouwdepot.

Lees meer
Jongeren

Interview met oud-deelnemer Jennifer

“Ik heb dankzij het Bouwdepot een stevige basis kunnen opbouwen, zowel financieel als mentaal.”

Lees meer

Overig

Schenken van een Bouwdepot

Lees in de oplegger en White-paper Schenken over de fiscale inzichten en adviezen.

Lees meer
Resultaten

Succes moet je vieren!

Eind vorig jaar vierde we samen met al onze partners het succes van het Bouwdepot.

Lees meer